Patentdomstolen: hvad skal jeg stemme?

Dette er skrevet fordi jeg hverken er jurist eller poli­tiker, og der er rigtigt meget jeg ikke ved. Men jeg har her op til afstemnin­gen i mor­gen forsøgt at sætte mig ind i sagen. Desværre er jeg efter­hån­den kom­met til den kon­klu­sion at løbet i høj grad er kørt. Det Europæiske Paten­tkon­tor (EPO) er for længe siden kørt fuld­stændigt af sporet, og det er svært at spore meget håb ifm. den fælles patent­dom­stol. Det er noget lort, uanset om vi tilslut­ter os den eller ej. Det skal ikke være nogen hem­me­lighed at jeg har tænkt mig at stemme nej, men jeg har i løbet af de sid­ste par dage fået et lidt mere nuanceret billede for sagen — ikke fordi jeg har set nogle gode ja-argumenter (de er stort set alle sam­men enten fak­tuelt fork­erte eller bare udtryk for øns­ketænkn­ing), men fordi jeg ikke tror på at et nej gør nogen stor forskel heller.

Så i det føl­gende vil jeg blot prøve at opsum­mere hvad jeg har fun­det ud af. Forhåbentlig kan det hjælpe nogle af jer til at afgøre hvad I vil stemme.

Ind­fly­delse

Ja-sigerne påstår at “hvis bare vi siger ja, så får vi ind­fly­delse, og kan rette op på eventuelle prob­le­mer ved dom­stolen”. Desværre har ingen kunne fortælle mig hvor­dan denne ind­fly­delse skulle fun­gere. EPO og patent­dom­stolen er ikke EU-institutioner, og EU-parlamentet har f.eks. ingen autoritet over dom­stolen. Man vil heller ikke kunne anke patentsager til en EU-domstol. Vi får lov at udnævne et par dom­mere til dom­sto­lene, men jeg har svært ved at se hvor­dan det skulle give os mulighed for at påvirke dom­stolens prak­sis. Og selv hvis der fak­tisk findes kanaler til at påvirke EPO eller patent­dom­stolen, så bliver den næppe benyt­tet når ja-politikerne hård­nakket påstår at der ingen prob­le­mer er ved EPO’s patent­poli­tik, og at vi bare skal have have flere og bil­ligere patenter.

Endelig er det værd at bemærke at det his­torisk, i alle lande, har været utroligt svært at ændre, og især stramme op på, patent­lov­givn­ing. Der er altid kol­los­ale pengein­ter­esser der ønsker at holde lade­porten åben. Og hvis man endelig en dag i fremti­den får stram­met op på hvad der skal kunne paten­teres, hvad gør man så med de eksis­terende paten­ter der overtræder de nye regler?

“Dansk Ene­gang”, “For eller imod EU”

Som nævnt oven­for, så har dette fak­tisk intet med EU at gøre. Vi stem­mer ikke om medlem­skab af et EU-organ, og der er ikke tale om at ind­føre endnu et EU-forbehold hvis vi stem­mer nej. Patent­dom­stolen er en uafhængig mul­ti­lat­eral organ­i­sa­tion, og om vi tilslut­ter os denne eller ej har intet med EU at gøre. Polen, Ital­ien og Spanien har desu­den allerede valgt at stå uden­for dom­stolen, så det vil heller ikke være “ene­gang” hvis vi stem­mer nej.

Soft­warepaten­ter

Uanset hvad juraen siger, så uddeler EPO paten­ter på soft­ware i mas­se­vis. De gør det ved at for­tolke reglerne sådan at “soft­ware kan ikke paten­teres, men soft­ware som kører på en com­puter kan godt”. Og da al soft­ware per def­i­n­i­tion kører på en com­puter bety­der det kort sagt at soft­ware godt kan paten­teres. Hvis I savner eksem­pler, så har EPO siden 2010 god­k­endt bl.a.:

  • EP1921871: et patent på at down­loade en fil ved at oprette flere sam­tidige forbindelser til serveren, hvor hver forbindelse down­loader en del af filen. (Ja, lige­som 90’ernes “down­load managers”)
  • EP2171951: instant mes­sag­ing. Ja, lige­som MSN Mes­sen­ger, ICQ eller, ja, Face­book Chat
  • EP1361509 et pro­gram til at dis­tribuere soft­ware. Ja, lige­som Win­dows Update, Steam, (eller yum eller apt-get)

Jeg skal ikke kunne gøre mig klog på om disse paten­ter ville holde i en evt. ret­sag (jeg håber det ikke), men pointen er at det tydeligvis er soft­ware der er tale om, og at paten­terne er blevet god­k­endt. Og selv hvis de bliver skudt ned i en retssag, så er der stadig et uskyldigt firma der skal bruge tid og penge på at forsvare sig i den retssag.

“Det er godt for Dan­mark at det bliver nem­mere at få, og hånd­hæve, patenter”

Jeg har hørt at 99.7% af danske virk­somheder ikke har nogle paten­ter. Jeg ved ikke hvor tal­let kom­mer fra, eller om det er kor­rekt, men det er nok ikke helt ved siden af. De fleste virk­somheder har intet behov for at søge om paten­ter, og sparer derved intet ved at det bliver bil­ligere at ansøge om paten­ter. Til gengæld er samtlige danske virk­somheder i fare for at blive sagsøgt for at bryde andres paten­ter. I USA har vi allerede set helt almin­delige web­shops blive sagsøgt fordi nogle mente at have patent på den elek­tro­n­iske ind­køb­skurv, eller på den krypter­ing der benyttes til at beskytte dit kred­itko­rt­num­mer eller pass­word når du køber hos dem. Vi ser helt almin­delige virk­somheder blive sagsøgt fordi de bruger scan­nere for­bun­det til et netværk til at skanne doku­menter. Vi ser udviklere af apps til iPhone blive sagsøgt for bru­gen af “in-app purchases”.

Alt dette sker fordi det er nemt at få optaget et patent, og fordi det er dyrt og risik­a­belt at forsvare sig i en ret­sag. Så er det sikrere og bil­ligere bare at betale $10.000 – 100.000 til paten­thav­eren for at få fred. Jeg skal ikke kunne sige om vi får samme sit­u­a­tion her­hjemme med patent­dom­stolen, men jeg synes det er et rigtigt godt argu­ment for hvor­for det ikke skal være bil­ligere og nem­mere at få god­k­endt et patent. Ja, selvføl­gelig skal det være dyrt og besværligt! Hvis du får et patent giver det dig 20 års juridisk garan­teret monopol, og ret­ten til at sagsøge alle der bry­der det. Det er forståeligt nok hvis dit firma lige har brugt 10 år og 8 mil­liarder dol­lars på at udvikle et nyt med­i­c­i­nalmid­del, at I også vil have en garanti for at andre ikke kopierer jeres pro­dukt, men i det til­fælde er prisen for et patent også fuld­stændigt irrel­e­vant. Efter at have brugt 8 mil­larder dol­lars er de 250.000kr det koster at få patent i både DK og EU nok ikke dråben der får bægeret til at flyde over. Men har vi virke­lig lyst til at uddele paten­ter til fir­maer der bare en efter­mid­dag fandt på at “det kunne da være man skulle prøve at få patent på det her. Det koster alligevel ikke det store at prøve, og hvis vi får det kan vi afpresse hele Europas erhvervs­liv for penge”?

Dom­merne i patentdomstolen

patent­dom­stolen er som nævnt et helt sep­a­rat dom­stol­sys­tem, med egne dom­mere, som ikke beskæftiger sig med andet. Det kan jo betyde at de får en dyb ind­sigt i alt hvad folk tager patent på, eller det kan betyde at de graver sig dybere og dybere ned i et hul, tager skyk­lap­perne på, og helt glem­mer hvad for­mål paten­ter bør tjene (at for­dre og beskytte inno­va­tion). Det påpeges som en fordel ved et “ja” at vi får mulighed for at udpege et par dom­mere. Men gør det nogen forskel? Det ændrer jo ikke på reglerne, og “vores” dom­mere kan jo heller ikke bare beslutte at vælge deres egen fortolkning.

“Danske virk­somheder kan føre sag i Danmark”

Mig bek­endt gælder dette kun hvis danske virk­somheder sagsøger andre for brud på et dansk patent. I det mod­satte til­fælde, som jo nok bliver det der sker langt hyp­pigst (der optages flere paten­ter uden­for Dan­mark end i Dan­mark. Vi er et lille land), så antager jeg at sagen føres i et andet land.

Demokratisk kon­trol

Vi har allerede set eksem­pler på at EU-parlamentet står magtes­løst over­for det Europæiske paten­tkon­tor. Se f.eks. her. Par­la­mentet kan råbe og skrige så meget de vil, men patentsys­temet væl­ger selv om, og i hvilken udstrækn­ing, de vil acceptere EU’s regler. Paten­tkon­toret selv har endda udst­edt en advarsel om dette

Frygten for “patenttrolde”

(virk­somheder der ikke selv sæl­ger et pro­dukt, men blot ham­strer paten­ter som de bruger til at sagsøge og afpresse andre virk­somheder med)

En af de største patent­trolde i USA har skrevet føl­gende:

“Although the US is a much more devel­oped IP mar­ket than Europe, Hegarty said, aware­ness is grow­ing, as is the will­ing­ness of Euro­pean busi­nesses to think cre­atively about IP. Fur­ther down the line, the poten­tial cre­ation of an EU patent could be a game-changer. It would cer­tainly increase effi­ciency and the more of that you have the more attrac­tive a mar­ket becomes. An EU patent can only open things up”

Måske er jeg naiv, men jeg tror fak­tisk at dette firma selv har sat sig ganske godt ind i sagerne, og at når de selv siger at dette vil gøre Europa et inter­es­sant marked for dem, så ved de hvad de snakker om.

Læses­tof

Berlingske har i øvrigt en ganske udmær­ket kro­nik der er langt mere neu­tral og grundig end det meste jeg har set andre steder. Især hæfter den sig ved at paten­ter er et tveægget sværd: at vi kan komme i klemme på andres paten­ter, såvel som selv at optage paten­ter og bruge dem mod andre. Læs den her

Poli­tiken påpeger hvor meget rod der er i argu­menterne på begge sider af debat­ten her

Juraeksperter advarer hvor meget magt vi giver patent­dom­stolen, og hvor svært det bliver at gøre noget ved det her

Og selvom patent­dom­stolen utvivl­somt vil være godt for advokater (flere paten­ter bety­der flere søgsmål og flere penge til advokaterne), så advarer Advokat­sam­fun­det direkte om at det kan betyde en strøm af søgsmål mod min­dre danske virk­somheder her

Der er rigtigt mange ukendte i denne debat. Og der er ikke meget af det som vi reelt har ind­fly­delse på. Vores stemme afgører primært om det skal være lidt nem­mere og bil­ligere at få optaget patent. Uanset om vi stem­mer ja eller nej er EPO et mon­ster der allerede nu er ude af kon­trol, og der er intet ved patent­dom­stolen der ser ud til at kunne hjælpe på dette, uanset om vi stem­mer ja eller nej.

I’m not dead!

I know, it’s been ages since I updated my blog.

I started on a new job back in August, which took up a lot of my atten­tion for the first cou­ple of months. On the home front, things have been kind of busy too, and I’ve had less time than usual for pro­gram­ming, and writ­ing about pro­gram­ming. Con­tinue read­ing I’m not dead!

A follow-up rant about Connect

So my last blog post got a sur­pris­ing amount of atten­tion, not least from a/the (no clue how many there are of those) Prod­uct Man­ager of Visual Stu­dio, which is pretty neat.

So, here’s a quick fol­lowup, in order to fully exploit my 15 min­utes of fame!

Con­tinue read­ing A follow-up rant about Connect

What’s wrong with Visual C++ and Microsoft Connect?

Using Visual Stu­dio 2010 with Ser­vice Pack 1, try doing the following:

  1. cre­ate a new project of type Win32 Console Application, and under Application Settings in the project wiz­ard, select Console Application and Empty Project.
  2. cre­ate a sin­gle .cpp file
  3. add the code int main() {} to it
  4. hit build. Con­tinue read­ing What’s wrong with Visual C++ and Microsoft Connect?

C++11’ish approved!

Not much to say here, other than that C++11, or pos­si­bly C++12, for­merly known as C++0x, has been approved unan­i­mously by ISO.

Hur­rah!

Appar­ently, it’ll take a few months for all the paper­work and such to catch up, and then the final stan­dard will be pub­lished by ISO (I haven’t been able to find a clear answer to whether or not this might drag the final release all the way out to 2012, but hope­fully, C++0x will be for­ever known as C++11).

The “I don’t care about version control, I just want other programmers to stop pestering me”-guide to version control

Every so often, I come across a pro­gram­mer (usu­ally a stu­dent, or a self-taught hob­by­ist) who doesn’t use ver­sion con­trol (cue shock and horror).

Of course, when­ever some­one dares to admit this, they’re set upon by every­one and heck­led and pestered until they give in and install some VCS. And then they spend a few after­noons moan­ing about how they “could have been cod­ing instead”.

And it occurred to me that there doesn’t seem to be any short, sim­ple, min­i­mal­ist guide to set­ting up and using a VCS sys­tem. There are plenty of excel­lent tuto­ri­als and guides which explain every­thing about every­thing, and are an amaz­ing resource to those will­ing to actu­ally spend time to learn how to use their tool.

But new­com­ers to ver­sion con­trol are gen­er­ally some­one who’s will­ing to give it 2 – 3 min­utes, if it’ll shut every­one else up so they can get back to cod­ing. They’re not inter­ested in know­ing what their code looked like 7 months ago, or what exact changes were com­mit­ted on the 28th of June 2010 at 9:37 pm. And they don’t really see why they’d want to branch and merge their code.

Thus… Con­tinue read­ing The “I don’t care about ver­sion con­trol, I just want other pro­gram­mers to stop pes­ter­ing me”-guide to ver­sion control

It’s that time of the year, I guess

Hooray!

Games for Win­dows Live is being relaunched again.

Con­sid­er­ing all the fun I had last time, I per­son­ally can’t wait for this. Con­tinue read­ing It’s that time of the year, I guess

STM Status Page

As I men­tioned not too long ago, I’ve recently resumed work on the STM library I cre­ated for my Mas­ters Thesis.

It’s still not quite where I want it to be, but I felt that at the very least, it deserved a proper sta­tus page. So here it is. A brand new page on my blog. As I’m still rather busy, I can’t promise that much will hap­pen with the library over the sum­mer, but when some­thing sig­nif­i­cant hap­pens, that page will be the first to know.

The Windows 8 Touch UI

I don’t get it.

They obvi­ously went to a lot of trou­ble to design a new touch-based inter­face. But because they need back­wards com­pat­i­bil­ity as well, they have a “tra­di­tional” apps iso­lated into a kind of “Win­dows 7 ghetto”, some­thing that looks just like Win­dows 7, and with no vis­i­ble trace of being inte­grated into the whole Win8/touch thing… And this is for tra­di­tional PC’s. On my PC, I’m appar­ently going to have to choose which envi­ron­ment I’m using cur­rently, because there’s lim­ited inter­ac­tion between them. And both worlds are going to suf­fer from that. Con­tinue read­ing The Win­dows 8 Touch UI

Panic-time is over

It’s been a bit quiet on this blog for a while. The last month or so has been bru­tal. By May 16th, I had to be out of my old apart­ment (long story), mean­ing I’ve had to find another place to live pretty urgently.

With­out get­ting into all the painful details, I’ve spent most of the last month or two try­ing to find a new apart­ment, and this past week­end was spent mov­ing out of our old apart­ment, paint­ing it and fix­ing it up. It’s been stress­ful, and it hasn’t left much time for any­thing else.

Until July 1st, when I get to move into the new apart­ment, I’ll be liv­ing on a friend’s couch, so things aren’t quite back to nor­mal yet. But the worst part is over, and hope­fully I’ll be able to spend a bit of time now on inter­est­ing things, such as blog­ging, cod­ing and blog­ging about coding.